TUE atļauja ir atļauja, kas sportistam atļauj lietot medikamentus no aizliegto vielu saraksta, ja tas nepieciešams ārstēšanās nolūkos.

TUE atļauju piešķir, ja ievēroti VISI norādītie nosacījumi:

 • atiecīgā aizliegtā viela vai aizliegtā metode ir vajadzīga, lai ārstētu kādu akūtu vai hronisku
  medicīnisku stāvokli, piemēram, ja, nelietojot aizliegto vielu vai aizliegto metodi, būtiski
  pasliktinātos sportista veselības stāvoklis;
 • ir niecīga iespēja, ka, terapeitiski lietojot aizliegto vielu vai aizliegto metodi, varētu
  papildus uzlabot sportista sniegumu, salīdzinot ar to, ko varētu sagaidīt, sportistam atgūstot
  normālu veselības stāvokli pēc akūtā vai hroniskā veselības stāvokļa izārstēšanas;
 • aizliegtajai vielai vai aizliegtajai metodei nav citas pamatotas terapeitiskas alternatīvas;
 • nepieciešamību lietot aizliegto vielu vai aizliegto metodi nedrīkst pilnīgi vai daļēji pamatot
  ar to, ka sportists (bez TUE) iepriekš ir lietojis kādu vielu vai metodi, kas šādas lietošanas
  laikā ir bijusi aizliegta

TUE izsniegšanu nacionāla līmeņa (Latvijas) sportistiem koordinē Valsts sporta medicīnas centra Antidopinga nodaļa (LAT-NADO). Lēmumu par TUE piešķiršanu pieņem Antidopinga komitejas apstiprinātā TUE komisija vismaz 3 sporta ārstu sastāvā.

LAT-NADO izsniegtā TUE ir spēkā tikai valsts (Latvijas) līmenī. Ja sportists kļūst par starptautiska līmeņa sportistu vai sacenšas sarptautiskā sporta pasākumā, konkrētā TUE nav derīga, ja vien to nav atzinusi attiecīgā sarptautiskā federācija vai lielu sporta pasākumu rīkotājorganizācija (skatīt TUE starptautiskā standarta 7. panta 1. punktu).

TUE nepiešķir ar atpakaļejošu datumu, izņemot gadījumus, ja nepieciešama neatliekamā palīdzība vai akūta medicīniska stāvokļa ārstēšanā.

Jūs varat lejupielādēt TUE pieteikuma anketu, kuru pēc aizpildīšanas jānogādā Valsts sporta medicīnas centra Antidopinga nodaļā personīgi vai nosūtot pa faksu, e-pastu.

UZMANĪBU!

Sportistiem, kuri piedalās starptautiska līmeņa sacensībās, TUE nepieciešamības gadījumā, jāpiesakās atļaujai savā starptautiskajā federācijā.


 

Starptautiska līmeņa sportists - sportists, kurš neskatoties uz dzimumu, vecumu, nacionālo līmeni, ir iekļauts attbilstošās starptautiskās federācijas pārbaudāmo sportistu reģistrā vai kurš piedalās starptautiskos sporta pasākumos/sacensībās, ko katra starptautiskā federācija nosaka saskaņā ar starptautisko pārbaužu un izmeklēšanas standartu.

 

Kad starptautiskā federācija ir pieņēmusi lēmumu - tā informē sportistu un viņa nacionālo antidopinga organizāciju (LAT-NADO) par savu lēmumu. Ja LAT-NADO) uzskata, ka TUE neatbilst TUE starptautiskā standarta noteikumiem, tai ir tiesības 21 dienas laikā lūgt WADA (Pasaules Antidopinga aģentūrai) izskatīt šo lietu. Ja LAT-NADO nav iebildumu - starptautiskās federācijas piešķirtā TUE stājas spēkā arī nacionālajā līmenī.


 

Nepieciešamības gadījumā varam palīdzēt aizpildīt pieteikumu.

 

Sīkāka informācija par pieteikuma aizpildīšanu un anketas atrodama katras federācijas mājas lapā.

 
   
   
 

 
   
info@antidopings.lv
Dizains no Syntesthetic